რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
12450/2 U 2013 1775 Y 2013-08-12 ბიოლოგიურად აქტიური კვებითი დანამატის - "Georgian Vitae rimas XXI " წარმოების ხერხი
ხერხი ითვალისწინებს წონით ნაწილებში კახეთში გავრცელებული საფერავის ჯიშის ყურძნის წვენისგან დამზადებულ 400-500 ვაკუუმ-ტკბილის განზავებას 500-550 დარბილებული ან სასმელი წყლით, ისე, რომ ნაზავში შაქარშემცველობა შეადგენდეს არანაკლებ 32-33%-ს და ტიტრული მჟავიანობა არანაკლებ 6გ/ლ, მიღებულ ნაზავში 3-7 სტილბენოიდების შემცველი ფენოლური კონცენტრატის და 25-35 მცენარეული ნატურალური არომატიზატორის დამატებას, მიღებული მასის მორევას, დაყოვნებას 3 დღე-ღამის განმავლობაში 10-12°C ტემპერატურაზე, ჩამოსხმას, გახსნიდან 1 თვის განმავლობაში შენახვას 5-10°C ტემპერატურაზე.

მუხლები:1 დამოუკიდებელი
მარინე ბეჟუაშვილი პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1