რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
10551/1 P 2009 4686 B 2009-04-27 მაღალი სიმტკიცის შემკვრელი
შემკვრელი შეიცავს პორტლანდცემენტის კლინკერს, ბრძმედის გრანულირებულ წიდას,თაბაშირის ქვას,სუპერპლასტიფიკატორს, მიკროკაჟმიწას, კალციუმის ნიტრიტ-ნიტრატს კომპონენტების განსაზღვრული თანაფარდობით, მას. %-ში.

მუხლები: 1დამოუკიდებელი
ცხრილი: 2
ნანი სხულუხია ; ვახტანგ კანკავა პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1