რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
11601/1 P 2011 5274 B 2011-08-11 მცირეკლინკერიანი ცემენტი
მცირეკლინკერიანი ცემენტი შეიცავს პორტლანდცემენტის კლინკერს, თბოელექტროსადგურის წიდებს და ნაცრებს, სამსხმელო წარმოების "ნამწვ მიწას", ამორფულ მიკროკაჟმიწას - სპონგოლითს, ორწყლიანი თაბაშირის ქვას და პოლიფუნქციონალურ მოდიფიკატორს გარკვეული თანაფარდობით მას.%-ში.

მუხლი: 1 დამოუკიდებელი
ცხრილი: 2
თენგიზ გელაშვილი პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1