რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
12741/1 P 2013 5922 B 2013-09-13 პოლისტიროლბეტონის ნარევი საკედლე ბლოკების დასამზადებლად
ბეტონის ნარევი საკედლე ბლოკის დასამზადებლად შეიცავს, მას.%-ში: ცემენტს 15,87÷18,76, ქვიშას 20,92÷23,09, ღორღს 46,90÷50,50, პოლისტიროლს 1,80÷2,89, ცეოლითს 1,58÷1,87 და წყალს 7,21÷8,66.

მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
სილვა ქემერტელიძე პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1