რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
3134/1 P 1998 1231 B 1998-02-11 რელსების სამაგრის კონსტრუქცია
გამოგონება განეკუთვნება რკინიგზის მშენებლობას და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რკინა-ბეტონის შპალზე რელსების დასამაგრებლად.
გამოგონების ტექნიკური შედეგია რელსის წარეკისადმი უკეთესი შეკავების უზრუნველყოფა, სამაგრი დეტალების რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება, დაბალი თვითღირებულება და ლიანდაგის შეკეთების გაადვილება.
რელსის სამაგრი შეიცავს ქვესადებს 1 ორი რებორდითა 2, 3 და სამაგრი ელემენტების მოსათავსებელი ნახვრეტებით, რებორდისა და რელსის ძირს შორის დამაგრებულ კლემას 5, ამასთან, ერთი რებორდი 2 შესრულებულია კილოთი, რომლის ფორმა რელსის ძირის ფორმისაა, მეორე რებორდის 3 შიგა მხარე მის შუა ნაწილში საერთო ფუძით ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ განლაგებული სოლის ფორმისაა, რებორდის ერთ-ერთი სოლი და მასთან კლემის ურთიერთმოქმედი მხარე სოლური წყვილია, ხოლო კლემის რელსის ძირთან ურთიერთმოქმედი მხარე კაკვის ფორმისაა, ამასთან კლემა და ქესადები შპალზე დამაგრებულია საერთო სამაგრი ელემენტით 7. ქვესადებში სამაგრი ელემენტის მოსათავსებელი ნახვრეტი შესაძლებელია იყოს მრგვალი ან მართკუთხედი. 3 ფიგ.
ნუგზარ რურუა ; მოისწრაფიშვილი ენვერ პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1