რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
6420/1 P 2003 2894 B 2003-02-25 საბათქაშე კომპოპზიცია
1. ტექნიკური შედეგი
სიმტკიცის, ტენმედეგობის და ბგერათშთანთქმის უნარის ამაღლება.
2. არსი
საბათქაშე კომპოზიცია შეიცავს ცემენტს, აფუებულ პერლიტურ ქვიშას, ცემენტის ღუმელის მტვერს, ქაფპლასტს და ხსნად მინას კომპონენტების შემდეგი თანაფარდობით (მას.%):

ცემენტი 25-30
ცემენტის ღუმელის მტვერი 30-35
აფუებული პერლიტური ქვიშა 10
ქაფპლასტი 18-20
ხსნადი მინა 2
3. გამოყენების სფერო
საშენი მასალები.
1 დამოუკ.
ირაკლი თოლომაშვილი პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1