რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
3910/1 P 2000 2152 B 2000-06-25 ჩარჩო სეისმომედეგი შენობისათვის
1. ტექნიკური შედეგი
ნაგებობაზე მოქმედი გარე დინამიკური დატვირთვების შემცირება.
2. არსი
ჩარჩოს ღრუ რიგელებში 2 მოთავსებულია სხვადასხვა ზომის სფერული ფორმის სხეულ - მასები 3, რომლებსაც გააჩნია თავისუფალი გადაადგილებისა და ღრუ დგარებში 1 ჩავარდნის შესაძლებლობა.
3. გამოყენების სფერო
მშენებლობა.


2 დამოკ. მ.,
2 ფიგ.
პროკოფი გელხვიძე პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1