რეზულტატი 1-1 სულ: 1
საიდენტიფიკაციო ნომერი პატენტის ნომერი რეგისტრაციის თარიღი დასახელება რეფერატი მფლობელი სტატუსი
3586/2 U 2000 730 Y 2000-11-25 ცემენტის დანამატის მიღების ხერხი
1. ტექნიკური შედეგი
აქტიურობის გაზრდა და ენერგოდანახარჯების შემცირება.
2. არსი
მინერალურ ნივთიერებას ურევენ ნახშირის მოპოვების ნარჩენს მინერალური ნივთიერების მასის 5-95 მას.% რაოდენობით და ახდენენ თერმოდამუშავებას
600-1000 C ტემპერატურაზე.
3. გამოყენების სფერო
საშენი მასალების მრეწველობა.
რაჟდენ სხვიტარიძე პატენტი გაუქმებულია
რეზულტატი 1-1 სულ: 1